Privacy Verklaring AGV

Contactgegevens

 adres

info@hoanderland.nl

Dit is een privacy verklaring van HOA Nederland en elk webdomein* van HOA Nederland.

 

 1. Uw privacy
 1. HOA Nederland neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website(s), van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is HOA Nederland een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaattype

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

 1. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

 1. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoanederland.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

 

 1. Doeleinden gegevensverwerking

 

HOA Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. Het afhandelen van uw betaling
 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 4. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 5. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 6. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de website.
 7. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij, naar eigen keuze, een of meerder website(s) van HOA Nederland.
 8. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 9. De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving.
 1. Bewaartermijnen

 

HOA Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

 

 

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

 

 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
 1. HOA Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HOA Nederland blijft verantwoordelijk. Het gaat hier, in ieder geval, om bedrijven als RoboHost, Hosting2go voor e-mailvoorziening en websitehosting en Google voor webstatistieken en eventuele cloudopslag. Wij streven er naar om elke noodzakelijke verwerkersovereenkomst blijvend te completeren en aan te gaan.

 

 1. Het gebruik van cookies

 

HOA Nederland gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 1. Google Analytics

 

 1. Google
 1. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. HOA Nederland heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

 1. Anonimiseren
 1. HOA Nederland heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@hoanederland.nlte sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. HOA Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 1. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij en u verzoekt aan HOA Nederland om dat te realiseren, dan dient u zich te realiseren dat deze dataportabiliteit verregaande en (technisch) niet gangbare operationele gevolgen voor ons heeft als onderneming. Wilt u echt en weloverwogen uw gegevens doorgeven aan een andere partij, doorloop dan de bij 9.A. beschreven stappen.

 

U kunt ons ook bereiken via: https://hoanederland.nl | Molenwiek 5 5512BH VESSEM.

 

 1. Beveiliging

 

 1. HOA Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoanederland.nl.

Bij HOA Nederland vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar HOA Nederland
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware of backdoor,
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering

 

 1. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Thans zijn wij niet verplicht tot het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG), het volgende omschrijft dat: de AVG noemt namelijk drie gevallen waarin een FG verplicht is, namelijk voor:

 • overheidsinstanties en overheidsorganen;
 • organisaties die als kerntaak hebben het uitvoeren van verwerkingsactiviteiten, waarbij betrokkenen worden geobserveerd;
 • organisaties die als kerntaak het verwerken van bijzondere persoonsgegeven hebben.

 

 1. Wijzigingen privacy statement

HOA Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

* webdomeinen van HOA Nederland zijn o.a. hoanederland.nl , mijnhuishoudhulp.nl , mijnpoetshulp.nl , longsleeveshop.nl , wittetshirtsbestellen.nl , lekkerloempia.nl , loempialekker.nl